Nya arter för Värmland

linjehotwax.gif (853 bytes)
Texten nedan och tabellen till höger ska ses som komplement och kommentar till miniförteckningen över Värmlands fåglar.

Man kan med fog säga att artskådningen i Sverige tagit rejäl fart de senaste decennierna, så även i Värmland. Sedan 1976 har 45 nya arter upptäckts i Värmland. 

I och med att en samlad fågelrapport för hela landet presenterades i Vår Fågelvärld 1976 startade en egentlig landskapsräkning av fågelfynd. Johan Elmberg och Stefan Ericsson sammanställde 1989 detta material (fynd t o m 1/1 samma år) och publicerade en artikel med titeln "I vilka landskap har flest fågelarter anträffats?" (Fåglar i Västerbotten 14(2): 37-39)

En tolkning av Elmbergs och Ericssons sifferdata samt en granskning av nya fågelfynd för Värmland gjordes av Börje Monsén i Årsrapport 1989 från Hammarö fågelstation. Data från 1990 och framåt har granskats och sammanställts av undertecknade. Diskussioner kring äldre fynd med mera har förts med Erik Mangsbo.

I Elmbergs och Ericssons sammanställning återfanns Värmland på 12:e plats i landskapsligan. Börje Monsén berättar att Västerbotten tolv år senare har passerat oss. Numera ligger vi på 13:e plats.

Hos Club 300 finns aktuella uppgifter från samtliga landskap. Att notera här är att fjällgåsen finns med (se kommentar längst ned i högerspalt). Dessutom döljer sig i Club 300:s siffra arten mellanspett, som visserligen finns med i boken Sveriges Fåglar men aldrig godkänts av Rrk. 

linjekortsvart.gif (837 bytes)

rodhuvaddyktusk.jpg (52029 bytes)

Rödhuvad dykand (Netta Rufina) i Sundstatjärn, Karlstad den 5/11 1998. foto: Per Gustafsson

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Tabellen till höger innehåller samtliga nya arter från och med 1963. Därför är också fynden numrerade från detta år. 1962 publicerade visserligen en rapportkommitté för västra Värmland en rapport i vår Fågelvärld, men 1963 presenterades för första gången fynd från hela landskapet i rikstidskriften. För första gången av rapportkommittér måste tilläggas. Tidigare hade enskilda personer samlat obsar och publicerat dessa på eget initiativ. 1963 satte rapportkommittérna för västra repektive östra Värmland sina namn under var sin rapport. Förfaringssättet var det samma både 1964 och 1965. 1966 var det dags för en samlad rapport för hela landskapet, dock med båda kommittéernas underskrifter. Först när vi kommer till 1970, finner vi att att en gemensam rapportkommitté ansvarar för den värmländska rapporten.

Givetvis finns fynduppgifter att tillgå även före 1963, men för att finna dessa krävs lite mera arbete än att bara slå sig ned i fåtöljen och läsa en enda rapport. Artiklar i VF som bygger på privatpersoners uppgiftssamlande har redan nämts. Dessutom finns diverse artiklar och notiser i VF ända från tidskriftens grundande 1942. Andra tidskrifter nyttiga i detta sammanhang är Fauna och Flora samt diverse jaktpublikationer. Bokverk som Kai Curry-Lindahls Våra fåglar i Norden (1959-1963) och Jägerskiöld & Kolthoffs Nordens fåglar (1911-1926) innehåller också uppgifter om fynd från landskapet. Exempel på uppgifter hämtade från alla dessa källor finns också i tabellen. Fynd före 1963 är dock inte numrerade, eftersom listan här är mycket ofullständig.

Svårigheten att få en fullständig överblick av fyndbilden anges på miniförteckningen över Värmlands fåglar med en asterisk, och fyndantalet är då angivet från ett visst årtal eller annan tidsgräns. Begränsningarna följer helt uppgifterna i den värmländska fågelrapporten i Värmlandsornitologen. 

Presentationen på hemsidan är uppbyggd i tre steg. Till höger finns uppgifter på år, art och totalantal för Värmland. På en sida kallad Omständigheter finns också fakta om datum, lokal, observatör och en kort kommentar till förstafynden. Till sist finns för vissa arter listor över samtliga fynd eller ev bakgrundsnotiser länkade från tabellerna.

linjekortsvart.gif (837 bytes)

Vill du läsa mer om gamla fynd och värmländsk ornitologi historiskt sett, kan du prova på Erik Mangsbos sida Värmlands fåglar.

Håkan Funk och Jan Wilhelmsson

Tillbaka till Miniförteckning
  

År Nya arter Totalt antal
1863 Stäppflyghöna  
1871 Storlabb  
1876 Vitögd dykand
Tofslärka
 
1879 Vittrut  
1880 Stormfågel  
1901 Större skrikörn  
1905 Kornsparv  
1911 Stormsvala  
1919 Stäpphök  
1933 Småtärna  
1935 Smalnäbbad simsnäppa  
1941 Tordmule  
1942 Gräshoppsångare  
1949 Rosentärna  
1953 Sandlöpare  
1954 Stentrast  
1955 Berglärka  
1956 Forsärla  
1957 Sommargylling
Näktergal
Kanadagås
 
1958 Svarthakad buskskvätta  
1959 Rödstrupig piplärka  
1960 Rödspov
Tjockfot
 
1961 Lappmes
Mindre sumphöna
Mindre flugsnappare
Nordsångare
 
1962 Svart rödstjärt
Brunglada
 
1963 Mindre sångsvan
Klykstjärtad stormsvala
255
1964 Rosenfink
Ängshök
257
1965 Svartnäbbad islom 258
1966 Trastsångare
Gulhämpling
Kärrsångare
Skärfläcka
262
1967 Gråhakedopping
Tallsparv
Sandtärna
Skärsnäppa
266
1968 Ägretthäger
Höksångare
268
1969 Tobisgrissla
Vitnäbbad islom
270
1970 Brandkronad kungsfågel 271
1971 Flodsångare 272
1972 Svarthalsad dopping
Kentsk tärna
Dvärgsparv
275
1973 Lundsångare
Rosenstare
Taigasångare
278
1975 Skäggmes 279
1976 Större piplärka 280
1977 Rallhäger 281
1979 Vassångare
Sydnäktergal
Fältpiplärka
284
1981 Rosenmås 285
1982 Svartpannad törnskata
Tuvsnäppa
Kungsfågelsångare
288
1983 Blåvingad årta
Busksångare
290
1984 Havssula
Citronärla
292
1985 Amerikansk kricka 293
1987 Karolinasumphöna
Biätare
Tereksnäppa
296
1988 Sillgrissla 297
1989 Rödhuvad törnskata
Pungmes
Svarthuvad sparv
300
1992 Sibirisk tundrapipare 301
1993 Svartlärka
Vitvingad tärna
303
1994 Amerikansk kopparand
Rostand
1
305
1995 Dammsnäppa
Mindre gulbena
307
1996 Svarthuvad mås
Ormörn
Rostgumpsvala
Mongolpipare
311
1997 Rödhuvad dykand 312

1998

Praktejder
Korttålärka
Ökenvarfågel
Kejsarörn

316

1999

Alförrädare
Småtrapp
Dvärgsumphöna
Silkeshäger
Större lira

321

2000 Vitnackad svärta 322
2001 Vitvingad trut 323
2002 Nilgås
Sammetshätta
Prärielöpare
326
2003 Fjällgås2
Taigatrast
Bronsibis
329
1Ett tidigare fynd från 1985 bedöms som icke spontan.
2Två tidigare fynd (1990 och 1995) har varit ringmärkta projektfåglar
linjehotwax.gif (853 bytes)