Byxmyren


Lokalens namn: Byxmyren
Kommun: Torsby

Kort beskrivning av lokalen: Området ligger nära Klarälvdalen i norra delen, strax sydväst om Kärrbackstrand, och består av ett ca 350 hektar (ca 700 fotbollsplaner!) stort höglägesområde. Skogstypen kallas höghöjdsgranskog vilken kännetecknas av senvuxen, ofta gles granskog på 500 - 700 meter över havet. Den högsta punkten i Byxmyrenområdet finns på Knölfallens topp och ligger på 675 m.ö.h.Området karaktäriseras av oregelbundna, ofta långsmala myrar som ger skogen ett mosaikartat utseende.

Stor del av skogen kan betecknas som nyckelbiotop, dvs ett skogsområde som innehåller hotade djur och växter. Naturvärdet består främst av förekomsten av gamla träd och död ved. De stora snömängderna och den långa vintern formar skogens utseende, bl.a. finns rikligt med toppbrott och torrgranar. Relativt stort inslag av gammal björk är också intressant.

Arter: Eftersom området nyligen upptäckts är områdets fågelliv mycket översiktligt undersökt. De intressantare arter som påträffats och som sannolikt häckar är lavskrika, dalripa (häckning konstaterad), gluttsnäppa, tretåig hackspett och sparvuggla. Vidare kan fjällvråk häcka i området under gnagarrika år. Under 1999 konstaterades trolig häckning av arten omkring Knölfallen. Andra intressanta arter som observerats är kungsörn och gråspett.

Skådningstips: Lokalen visar sina bästa sidor under sommaren och hösten. På hösten är chansen störst att få se lavskrika då rörligheten ökat genom hamstringen inför vintern. Bäst överblick har man från själva Byxmyren i centrala delen, från Tjärnmyren och Markvistmyren nedanför Krokolaknölen i öster.

 

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Kör den nord-sydgående väg 62. Passera Sysslebäck. Ta av västerut vid Klarabro mot Letafors. Sväng av mot norr i Letafors vid en stor tall. Kör rakt ca 4 km och sväng sedan vänster mot Balkåsberget. Ta av första höger och följ denna mot vägslutet där parkeringsmöjligheter finns. En liten promenad norrut ligger Byxmyren vidsträckta myrkomplex.

skissbyxmyren.jpg (7575 bytes)

Övrigt: Byxmyren är en av Värmlands sista stora gammelskogar med vildmarksprägel. Spår av både varg och björn har hittats. Vidare finns också krävande kryptogamer som norsk näverlav, broktagel och kambräken vilka är starkt knutna till den gamla höglägesskogen.

Lokalbeskrivare: Fredrik Wilde

 

byxmyren.jpg (77609 bytes)
Området på bilden ligger öster om den egentliga Byxmyrens östra "byxben". Foto: Fredrilk Wilde