Södra Hyn


Lokalens namn: Södra Hyn, inklusive Ängebäcks och Hynboholmrakans våtmarker samt Hynboholmsrakan
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen:
Södra Hyn är 3,5 km lång och drygt 1 km som bredast. Av störst intresse ur fågelsynpunkt är den 2 km långa strandängen i sydvästra delen av sjön. Strandängen sträcker sig från Träfotere hembygdsgård i söder, via Grönäs och Blekene upp till Dallyckan i norr. Inom detta område utförde Karlstad kommun restaureringsåtgärder i början av 2000-talet och hela strandängen har betats därefter. Bitvis finns en mycket trevlig och välutvecklad blå bård innanför bladvassbältet. Södra Hyn avvattnas via Gravån som mynnar i Klarälven. Försöken till dränering av jordbruksmarken har varit mindre framgångsrika och från och med 2013 har det funnits två våtmarker med permanenta vattenspeglar, en på vardera sidan av Gravån. Våtmarkerna kallas för Ängebäcks våtmark respektive Hynboholmsrakans våtmark. Ett högklassigt fågeltorn till vilket man når via spång finns i våtmarken vid Träfotere hembygdsgård. Stigar från Träfoteres parkering finns till Ängebäcks och Hynboholmsrakans våtmarker samt pumphuset längst i söder.

Arter: I flyttningstider rastar gott om arter av änder och gäss i sjön framför tornet och på fälten söder om sjön längs Hynboholmsrakan. Även flera arter vadare ses ofta framför tornet och på lerbankarna vid Ängebäcks och Hynboholmrakans våtmarker. Under senvår och försommarnätter kan det löna sig att lyssna efter nattaktiva arter.

Rariteter: Många rariteter och ovanliga arter har observerats i de olika dellokalerna under åren tex citronärla, rödhalsad gås, rostand, ängshök, stäpphök, isländsk rödspov, vassångare, svarthakad buskskvätta, tuvsnäppa, fjällgås, myrsnäppa, svartpannad törnskata, svarttärna, svarthuvad mås, smalnäbbad simsnäppa, kungsfiskare, fjällpipare, dammsnäppa, höksångare, mindre sumphöna samt en ob. vitgumpad buskskvätta m fl

Skådningstips: En promenad mellan Träfotere hembygdsgård och till Ängebäcks våtmark med stopp här och där är att rekommendera längs befintlig stig. Vid pumphuset längst i söder hörs ofta olika sångare. 

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Parkering finns vid Träfotere bygdegård samt vid Ängebäcks odlingar väster om Ängebäcks våtmark. Utmed Hynboholmsrakan finns flera parkeringsfickor.

Övrigt: Norrut innan järnvägsundergången finns en grusväg till Blekene. Där vägen slutar finns bra obsplatser över den norra delen av sjön.

Lokalbeskrivare: Dan Mangsbo och Sven Larsson

 


Tornet markerat med grön plupp. Stig är gulmarkerad till Ängebäcks våtmark.


Strandängar och fågeltorn


Tornet och Södra Hyn


Utsikt från tornet med flygande ägretthäger


Rastande tranor och gäss vid Södra Hyn  Foto: Karl Hammar


Rostand vid Ängebäcks våtmark 2016  Foto: Anders Boström


Honfärgad citronärla framför tornet 2013


Hynboholmsrakan med parkeringsfickor