Segerstadsområdet


Lokalens namn: Segerstadsområdet
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: Segerstadsområdet, inklusive Norsslätten, är ett ganska vidsträckt och öppet landskap från Edsvalla i norr till Dybottnen och Torsviken i söder. Öppna odlade fält med insprängda träddungar och lantgårdar utgör merparten av området. Asfalterade vägar löper genom hela området.

Arter: Normal häckfågelstatus för landskapstypen råder. Rastande rovfåglar och gäss är det som sticker ut och gör området intressant för skådare. Stora flockar av rastande gäss och tranor ses årligen om höstarna. Hösten 2014 rastade stora flockar av spetsbergsgäss. Sammanlagt inräknades vid ett tillfälle 868 individer, vilket är en av de största koncentrationer av arten i landet. De flesta vanliga rovfågelsarterna ses årligen. I augusti 2020 sågs dessutom 9 röda glador samtidigt. Under våren har Segerstadsområdet ofta besökts av fjällpipare, med som mest 35 ex vid samma tillfälle. Vid dammen nedanför Lilleruds gymnasium rastar ofta blåhakar. Vaktel och kornknarr hörs i stort sett årligen. I södra delen ligger lokalen Dybottnen vid Vänerstranden där arter som blåhake, trastsångare, småfläckig sumphöna och olika arter av änder kan ses och höras. Utplanterade fasaner och rapphöns ses tidvis.

Rariteter: 1/11 2015 rastade landskapets enda västliga medelhavsstenskvätta väster om Varpnäs. I februari 1967 uppehöll sig en fjälluggla på Norsslätten i nästan 3 veckor. Stäpphökar har setts vid flera tillfällen och ängshökar vid några. Fjällgås och vit stork har rastat vid enstaka tillfällen liksom berglärka. Hösten 2014 rastade en grönländsk bläsgås vid Frubacka. 2 olika noteringar av turturduva finns. Vid 2 tillfällen på 80-talet hördes mindre sumphöna från Dybottnen.

Skådningstips: Tub rekommenderas pga långa avstånd. Passa på svackan vid Frubacka när den svämmas över efter snösmältning eller stora regnmängder.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Mitt i området går E18 i öst-västlig riktning. Avfarter finns på 2 ställen. Från öster finns infart via gamla E18 till norra delen av området. Kartan nedanför visar lämpliga obsplatser.

Övrigt: Söderut ligger Arnäs udde med Hamnholmarna på östra sidan, väl värda att besöka. Utmärkta spänger leder till Hamnholmarna.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson


 


Spetsbergsgäss vid Algustad


Västlig medelhavsstenskvätta beskådas vid Varpnäs.


Västlig medelhavsstenskvätta


Rastande silltrut på Norsslätten


2015 levde en turturduva farligt på Segerstad


Fjällpipare är en inte ovanlig gäst i Segerstadsområdet.
 


 
Segerstadsområdet norr om E18.
Kryssen visar lämpliga stopp för skådning.

 

 

 

   Segerstadsområdet söder om E18.
 Kryssen visar lämpliga stopp för skådning.

 

 

 

 

 

  
 Segerstadsområdet längst
 i söder
 Kryssen visar lämpliga stopp för skådning.