Panken


Lokalens namn: Panken
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: Panken kan närmast betraktas som en slättsjö belägen väster om Väse kyrka mellan gamla och nya E18 omgiven till största delen av åkermark. Södra delen avvattnas av Välingeån och är inte särskilt tillgänglig för skådning. I norra delen finns gott om lerbankar omgivna av fält. Norr om sjön lutar terrängen uppåt vilket i kombination av öppen mark ger god översikt av sjön och den norra delen. Ett fågeltorn finns i sydöstra delen med ledad stig från kyrkan. Tornet är tyvärr illa placerat för skådning mot den intressanta norra delen. Tre lättåtkomliga utmärkta obspunkter finns i norra delen. Från hembygdsgården i nordost är utsikten över norra delen förträfflig. En parkeringsficka i norr ger bra översikt av hela sjön. Vid runstenen i nordväst är också översikten mycket bra och dessutom kan intressanta mader i nordväst spanas av. Längs E18 finns en parkeringsficka öster om Välingeån söder om Panken. Där kan man stanna till och snabbkolla södra delen av Panken samt fälten på båda sidor om Välingeån.

Arter: Häckande arter är typiska för biotopen. I flyttningstider rastar gott om änder och gäss i sjön och på fälten norr om sjön. Flera arter vadare ses ofta på lerbankarna. Under senvår och försommarnätter kan det löna sig att lyssna efter småfläckig sumphöna, vaktel och kornknarr samt nattsångare.

Rariteter: Bland ovanliga arter som har rapporterats från Panken kan nämnas vit stork, brun glada, ängshök, stäpphök, amerikansk kricka, rödspov, svarttärna och sommargylling. En art som numera kan betraktas som raritet är ortolansparv. Vid en inventering för många decennier sedan noterades 17 sjungande hannar runt sjön.

Skådningstips: Med tanka på att det ofta är motljus i norra delen går det att parera med de 3 obsplatserna. Den vid hembygdsgården är dock oftast den bästa. Beträffande parkeringsfickan söder om Panken är tyvärr trafiken hämmande, men om man passerar där en tidig vårmorgen eller en sommarnatt med gles trafik kan det löna sig att stanna och lyssna.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Parkerings-möjligheter finns bekvämt i norra delarna längs gamla E18 vid Ve i Väse.

Övrigt: När isen har lagt sig i sjön är det inte lönt att skåda eftersom sjön då är som man sjunger i visan "Pank och fågelfri".

Lokalbeskrivare: Sven Larsson

 


Till vänster är obsplatsen vid hembygdsgården vid nordvästra stranden.


Utsikt från norr


Vid runstenen bör man gå ner till vänster om träddungen för att få bästa översikt.
Parkeringsfickan vid E18 från östra sidan av Välingeån och Panken till vänster


Obsplatser och fågeltorn markerade