Norra Hyn


Lokalens namn: Norra Hyn
Kommun:
Forshaga, Kil
 
Kort beskrivning av lokalen:  Norra Hyn ligger tillsammans med Södra Hyn i norra delen av den uppodlade slätten 15 km norr om Vänern. De båda sjöarna utgör resterna efter en vik av Stor-Vänern som avsnördes genom landhöjning efter istiden. I början 1900-talet genomfördes omfattande sjösänkningar och därefter påbörjades en långsam igenväxning som varit särskild påtaglig i Norra Hyn. Idag binds de båda sjöarna samman med en 500 m lång kanal. Med ”Norra Hynområdet” avses sjön Norra Hyn med tillhörande våtmarker och de närmaste omgivningarna, vilket inkluderar gårdarna Öjenäs i söder, Löved i öster, Ekenäs och Lökene i norr samt Apertin och Illberg i väster.

Arter: Områdets mångfald av livsmiljöer skapar förutsättningar för olika typer av fåglar. Fram till och med 2019 har sammanlagt 235 fågelarter noterats. Av dessa häckar idag regelbundet närmare 100 arter. Därtill kommer ett tiotal arter som häckar tillfälligt. Flertalet av övriga påträffade fågelarter är genomflyttare. Vissa av dessa kan vara talrika som rastare under perioder av året, medan andra är högst tillfälliga.

Rariteter: I listan med observerade rariteter återfinns bland annat större skrikörn, småtrapp, tjockfot, rödhalsad gås, svartpannad törnskata, svarthakad buskskvätta  och vitstjärnig blåhake.

Övriga arter: Brun kärrhök och rördrom är ofta sedda respektive hörda arter vid sommarbesök i något av fågeltornen. 
 
Den kolonihäckande skrattmåsen är en nyckelart för sjöns fågelliv. Arten har minskat på senare år och häckar numera inte årligen. Vattenrall, småfläckig sumphöna, gräshoppsångare och näktergal ingår i den mäktiga kören av nattsjungande arter på sommaren. I lövskogarna runt sjön lever bland annat mindre hackspett och stjärtmes. Rastande svanar, gäss och tranor sätter sin prägel på området under vår och höst.

Skådningstips: Tornet i östra delen har fint medljus under morgon och förmiddag medan Illbergstornet har samma förutsättningar under eftermiddag och kväll.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från riksväg 62 vid Dyvelsten, åk väg 714 mot Kil. Efter 400 m, följ skylt ”Fågeltorn” till parkeringsplats och gå på leden 1,2 km till fågeltornet. Det andra fågeltornet ligger vid Illberg på västra sidan av sjön. Fågeltornet syns väl från väg 714. Vägen är smal och kurvig och det är viktigt att parkera på anvisad plats söder om Illberg. För att nå de norra delarna av området, får man fortsätta väg 714 mot Fryksta och svänga av mot Dömle (väg 717).

Övrigt: Ett besök vid systersjön Södra Hyn rekommenderas. Betade strandängar och ett fågeltorn finns vid Träfotere hembygdsgård i sydvästra hörnet av sjön.

Lokalbeskrivare:
Dan Mangsbo
 

 


Norra Hyn med Illbergstornet i väster Foto: Dan Mangsbo


Utsikt från Illbergstornet
 
Skådare på plats på strandängarna söder om Illbergstornet
 


15 maj 1999 upptäcktes Värmlands första småtrapp vilket medförde många tillresta skådare. I bakgrunden Goops travbana


I maj 2019 uppehöll sig en sjungande vitstjärnig blåhake i sälgsnåren vid västra stranden av Norra Hyn en tid.


Näktergal hörs ofta runt Norra Hyn och så även denna vid Illberg.


Rakan längs Norra Hyns norra del är mycket bra för rastande fågel. Goops travbana till vänster