Knappstadsviken


 
Lokalens namn: Knappstadviken
Kommun: Karlstad

Kort beskrivning av lokalen: Knappstadviken, även kallad Lillsjön, har som namnet antyder varit en sjö eller en vik. Den öppna ytan är ca 55 hektar stor. Området ligger i Klarälvens delta på andra sidan älven sett från gamla flygfältet i Karlstad. Under tidigt nittonhundratal hade lokalen karaktären av en öppen sjö. Då fanns enligt uppgift ingen vass utan den höga vattenvegetationen bestod då av säv. Vattendjupet har alltid varit grunt och sjön näringsrik med gott om fisk och sjöfågel. Under första delen av nittonhundratalet var det ett omtyckt och flitigt använt område för sjöfågeljakt. Området har växt igen under senaste århundradet och under 50-, 60- och viss mån 70-talet var det också en lokal som besöktes av skådare.
 
Knappstadviken stora torn med spång i vinterskrud.
Foto: Uno Skog

Större delen av den forna sjöytan hade år 2002 vuxit igen med vass eller starrängar. En större öppen vattenyta kallad Stora Sumpeshôla längst in i viken var dock fortfarande öppen tillsammans med mosaikartade vattenytor inne i vasshavet. Sumpeshôla var dock i princip det enda ställe där man kunde se några fåglar. Området är platt och omges till stor del av lövskogar. På norra sidan växer dock barrdominerad skog på de flacka hällmarkerna. Området har därför varit mycket svåröverblickbart. Vintern 2003 påbörjade Karlstad kommun restaurering av lokalen för att gynna bl.a. fågelfaunan. Stora ytor vass slogs och hela den forna Lillsjön inhägnades. Kor släpptes på bete för att skapa betade strandängar. Hösten 2003 frästes dessutom stora delar av området, men väsentliga området med vass finns också kvar. Följande år kommer säkert en viss vegetationsförändring ske.

Utsikt från stora tornet mot öster. Foto: Uno Skog

Arter: Vid en revirkartering utförd 2003 konstaterades minst 46 arter häcka. Brun kärrhök är regelbunden i området och häckar årligen med ett par i vassarna. Även rördrom, vattenrall och småfläckig sumphöna häckar troligen varje år. Gräshoppsångare och trastsångare hörs då och då. Näktergal hörs årligen och häckar i lövskogen ner längs Dingelsundsådran. Grågås häckade för första gången 2002 och fick ut 4 ungar. Sångsvan har häckat varje år sedan början av 90-talet. Knölsvanen har blivit utkonkurrerad. Under 1960-talet häckade otroliga 10 par knölsvan samtidigt ett år. Trana har häckat med ett par under flera år. Sothöna, skäggdopping, knipa och gräsand är regelbundna häckare. I mitten av 60-talet försvann den stora skrattmåskoloni som fanns här. I och med detta försvann även brunanden som förr var vanlig. Numera rastar den bara i området. Skedänder brukade hålla till med ett till två par i de västligaste delarna nära utloppet. Årta har setts men inte häckat. Det finns gott om sångare och ett tiotal arter kan höras. Härmsångare, grönsångare, rörsångare, sävsångare, trädgårdssångare, lövsångare och svarthätta häckar regelbundet. Rosenfink och törnsångare brukar kunna höras i hagmarken ute på Lötudden.

Entita, stjärtmes och mindre hackspett häckar i lövskogarna. Även pungmes har setts flera gånger.  Kattuggla och sparvuggla förekommer regelbundet och hornuggla häckar vissa år. Lärkfalk och ormvråk har häckat i barrskogen norr om Lillsjön. Lärkfalken är en flitig besökare även när den inte häckar i närområdet. Även tornfalk har troligen häckat något år. Fiskgjusen fiskar ofta i Lillsjön. Den blå kärrhöken rastar både vår och höst.  Första året efter vasslåtter häckade både tofsvipa och gulärla. Enkelbeckasinen spelar ofta i skyn och häckar med många par. Artlistan kommer säkerligen fyllas på framöver. Området har under lång tid inte varit särskilt välbesökt men de fågeltorn som finns på plats från år 2004 ändrar förhoppningsvis på detta.  

 

Rariteter: Jorduggla kan ha häckat ett år under tidigt 70-tal då den sågs hela sommaren. Vitryggig hackspett ses då och då. Svartkråka och kornknarr har setts i Knappstad by. Skärfläckor har setts under 70-talet. I maj 2010 besökte en vitögd dykand lokalen.

Bland övriga observerade arter finns: röd glada, småfläckig sumphöna, stenknäck, trastsångare, kungsfiskare, salskrake, ägretthäger, varfågel smådopping, skäggmes, vassångare, mandarinad, tretåig hackspett, lappuggla, kustlabb och dvärgbeckasin.

 
Östra tornet. Foto: Uno Skog

Skådningstips: På senare år (innan restaureringen) har bästa observationsplatsen varit södra stranden av Stora Sumpeshôla innerst i Knappstadviken. Här finns från 2004 ett gömsle. Detta är numera den största öppna vattenytan i området och här rastar på våren mycket änder. Längst i öster finns också ett torn med bra utsikt över Stora Sumpeshôla. Här har man fint morgonljus och det känns som man är i hjärtat av området. Här finns också Lötudden med öppen äng- och hagmarksliknande miljö intill älven. Här kan man få höra rosenfink och törnsångare.

Centralt i området finns ett stort fågeltorn som ger överblick över nästan hela området. Detta torn har en nedervåning med fönster och dörrar som ger väderskydd kyliga eller regniga dagar. Rördrom och kärrhök brukar hålla till i området strax väster om det stora tornet.

Efter norra stranden står ett mindre torn som ger inblick i vassmosaiken i de centrala delarna av Knappstadviken. Detta torn är bäst vid kvällsskådning med tanke på ljusförhållanden.

Vill man lyssna efter sångare eller mindre hackspett skall man vandra i lövskogen längs Dingelsundsådran eller i lövskogen efter älven upp mot Björkås. Skogen bjuder på lummig grönska på försommaren.

Tranfamiljen brukar tidiga morgnar hålla till på åkrarna i Knappstad by men sägs häcka på myren norr om Knappstadviken.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Parkering, skyltad ”Naturentré Knappstadviken”, finns efter Skoghallsvägen. Här får det plats åtminstone ett 10-tal bilar. Man möts av ett fågeltorn med handikappramp vid parkeringen. Ljuset är bäst sen eftermiddag och kväll. Biltrafiken från vägen kan här vara störande så det bästa är att vandra iväg in i området. Det finns en 4,4 km lång vandringsled runt hela området. Går man denna kommer man genom många olika miljöer.

Kommer man med cykel från Karlstad är det bästa att följa älven via Romstad och ner till Björkås. Här kan man då starta genom att följa stigen genom den lummiga lövskogen innan man kommer ner till Knappstadviken.

Övrigt: I närheten finns flera andra lokaler i Klarälvens delta såsom Mariebergs våtmark Nolgårdsviken och gamla flygfältet. Bäver ses ofta i Dingelsundsådran.

Lokalbeskrivare: Uno Skog (mars 2004)

 
Interiör stora tornet. Foto: Uno Skog
Ladda hem karta över Knappstadviken (611 kB)