Gamla Flygfältet
 


Lokalens namn: Gamla flygfältet
Kommun: Karlstad

Kort beskrivning av lokalen:
Lokalen består till större delen av ängsmark. Söder om golfbanan finns en del buskmark och i södra delen av golfbanan några små blötområden. Den gamla landningsbanan finns fortfarande kvar och den kan vara nog så väl värd att spana av då en del vadare och tättingar väljer att rasta på den. Norra delen är fortfarande inte exploaterad men tyvärr finns planer på bostadsbyggen här.

Arter: Lokalen hyser mellan 20 och 30 häckande arter, de flesta i anslutning till buskmarken i söder. På fältet häckar bland annat sånglärka, en del ängspiplärka, gulärla och hämpling.

På våren och hösten rastar några arter vadare och tättingar. I slutet av september kan till exempel samtliga beckasinarter ses. Under sensommaren kan en del rastande ljungpipare och storspovar ses. I mars-april ses lappsparv regelbundet och likaså i slutet av augusti och under september. Rödstrupiga piplärkor ses från slutet av augusti och i september. Blåhakar uppträder i måttliga antal under främst augusti och början av september oftast i norra delen. Snösparvar kan ibland ses under mars-april och i oktober.

Rariteter: De ovanligaste arterna som observerats på lokalen är tjockfot, stäpphök, och större piplärka.

Andra nämnvärda arter som obsats är prutgås, röd och brun glada, ängshök, pilgrimsfalk, vit stork, fjällpipare, myrspov, vaktel, jorduggla, pungmes samt flodsångare m fl.

Skådningstips: Man kan få bra utbyte av lokalen oavsett väderlek. För att få se rastande tättingar och vadare bör man promenera över fältet under hösten. Observera dock att många fåglar häckar på fältet, stor försiktighet bör iakttagas under häckningstid.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från E18: Sväng av mot sjukhus och följ skyltarna mot sjukhus. När sjukhuset ses på höger sida kör man förbi. Man passerar en skola, tennisbanor och en idrottsplats på vänster sida. När ett stort fält uppenbarar sig på höger sida tar man av på flygfältsvägen. Det finns mycket goda parkeringsmöjligheter vid golfbanan. Observera dock att den gamla terminalen hyser Sommaro Golfklubb.

Övrigt: När det är aktivitet på golfbanan gäller det att ha uppsikt. Riktigt tidiga morgnar innan golfbanan är öppen är bästa tiden för besök i södra delen. Vissa tider används den gamla landningsbanan för övningskörning med motorcykel.

Lokalen ligger i direkt anslutning till ett våtmarksområde (Mariebergs våtmark)

Lokalbeskrivare: Per Gustafsson, Sven Larsson

 


Samling på parkeringen vid golfbanan inför vandring på flygfältet i september 2020


Vandring på norra delen av gamla flygfältet i september 2020


Vandring på flygfältets södra del där det numera är golfbana


1K stäpphök observerad 16 september 1998 vilket då var fjärde fyndet i landskapet.


Stäpphöken beskådas


Samma område våren 2020 - rastande hanne stäpphök och golfspelare
 

Karta Över Gamla Flygfältet

På kartan syns golfbanan i söder och de fortsatt öppna fälten i norr.

För att även besöka Mariebergs våtmark är det bara att passera till fots över vägen mot Hammarö från parkeringen vid golfklubben.

Vid vägen som gränsar till södra delen till golfbanan finns också en mindre parkering. Det går att promenera in i området även därifrån.

 


Blåhake ses ofta i början av september.