Hammarö sydspets


Lokalens namn: Hammarö sydspets
Kommun: Hammarö

Beskrivning av lokalen: Hammarö sydspets inberäknar hela Fyrholmen med Hammarö fågelstations ringmärkningsområde på norra Fyrholmen samt södra strandlinjen av Fyrholmen med utsikt över Storvänern. I ringmärkningsområdet finns ett högklassiskt torn som är utmärkt för att skåda på utsträckande fåglar under höstarna. Mot både väster och öster är sikten fri över vatten så långt det är rimligt att bestämma fåglar med tub. Från södra Fyrholmstranden är förutsättningarna för skådande över fritt vatten utmärkta både för sträck och av stationära fåglar. Östra Grisen, Blindgrisen och Västra Grisen är intressanta skär där ofta fåglar rastar. Besvärande motljus uppstår dock tidvis.

Arter: Häckande arter är de förväntade för biotopen. Inne på Fyrholmen, som är naturskog med döende träd, har ofta tretåiga hackspettar, gråspettar och några gånger vittryggiga hackspettar uppehållit sig. Kattuggla och lärkfalk har häckat här. Eftersom ringmärkning från augusti till början av november märks årligen ett antal både vanliga och ovanliga arter vid fågelstationen. Höststräcket är som på de flesta sträcklokaler varierande från dag till dag. Rovfåglar och tättingar kan oftast ses i goda antal från tornet. Hackspettar flyger ofta fram och tillbaka mellan Fyrholmen och fastlandet. Invasionsarter som t ex tallbit och olika arter av korsnäbbar passerar ofta nära tornet i de fall invasioner pågår.
Från södra Fyrholmen är sjöfågelsträck möjligt både vår och höst, om ej i så stora antal som vid östra Vänerkusten och vid södra Värmlandsnäs. Vadare rastar ofta på Grisskären. Roskarl och calidrisvadare ses årligen. Trutar, måsar och tärnor är annars vanliga på Grisskären. Då och då har labbar uppehållits på och runt skären.

Rariteter: Ovanliga ringmärkta arter visas som regel upp för besökare i området. Vitryggig hackspett, sommargylling, svarthuvad sparv, sammetshätta, obestämd rost/moltonisångare, nordsångare, lundsångare, svarthakad och vitgumpad buskskvätta, kungsfågelsångare, brandkronad kungsfågel, pungmes, dvärgsparv och videsparv är arter som har märkts under åren. På senare år har tajgasångare fångats 4-5 gånger varje höst. Bland observerade arter finns: svartnäbbad och vitnäbbad islom, svarthalsad dopping, havssula, brun glada, stäpphök, ängshök, aftonfalk, jaktfalk, fjällpipare, skärsnäppa, dubbelbeckasin, rödspov, smalnäbbad och brednäbbad simsnäppa, bredstjärtad - fjäll och storlabb, vittrut, tretåig mås, skräntärna, småtärna, svarttärna, sillgrissla, alkekung, turturduva, berguv, fjälluggla, hökuggla, slaguggla, lappuggla, kungsfiskare, biätare, härfågel, tofslärka, berglärka, fältpiplärka, flodsångare, busksångare, höksångare, mindre flugsnappare, gulhämpling och ortolansparv.

Skådningstips: Vid hård sydvästlig vind finns bra obspatser på östra sidan av södra Fyrholmen. Meddela din ankomst till ringmärkningspersonalen för att få se ifall någon rar art fångas.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Följ vägen ut mot Skage Fyr. Sista biten är grusväg. Från parkeringen är det ca 300 m till spången innan Fyrholmen.

Övrigt: I Takene innan grusvägen har arterna rostgumpsvala, svarthakad buskskvätta och fjälluggla observerats. På senare år finns även flera obsar av lappuggla längs vägen innan Takene.

Lokalbeskrivare: Sven LarssonKarta över Hammarö sydspets


Fågeltornet på norra Fyrholmen vid fågelstationen
 

Östra Grisen från Fyrholmens södra strand
 

Under 2020 uppehöll sig både en kustlabb och en svarnäbbad islom under en längre tid söder om sydspetsen.
Foton: Dan Mangsbo och Anders Hanson


Den som har maximal tur när ringmärkningssäsongen är igång kan få se trevliga arter, Detta är en nordsångare från 2017.


Håll utkik längs vägen ut till sydspetsen. Denna lappuggla satt 10 m från vägen i mars 2019.