Karsjön


Lokalens namn: Karsjön
Kommun: Forshaga

Kort beskrivning av lokalen:
När den torrlagda Stora Karsjön åter dämdes upp i början av 60-talet, skapades en liten idyllisk fågelsjö. Karsjön är grund och vegetationsrik. Karaktärsart är kaveldunet som breder ut sig runt hela sjön. Tyvärr har omgivande jordbruksmarker i stor utsträckning planterats med skog. Håbergskullarna och Albergskullen är hyperitberg med rik vegetation och en hel del lövskogsinslag.

Arter: Tidigare har svarthakedopping i sjön. De senaste åren har tyvärr arten försvunnit. (En gissning är att sjöns fiskbestånd växt och börjat konkurrera om födan? Om så är fallet kan kanske en kall vinter med bottenfrysning vara positiv för svarthakedoppingen.)

Svarthakedopping (Podiceps auritus) Bilden är tagen i Mölnbacka, några kilometer från Karsjön. Foto: Anders Hanson

Sångsvan etablerade sig tidigt i sjön. De vanligaste änderna förekommer naturligtvis. Brunand och vigg har konstaterats häcka, men de gånger sommartid som större antal registrerats (ca 50 av resp. art), har det mest rört sig om hannar som samlats för att översomra. Sothöna, rörhöna och vattenrall förekommer vissa år medan småfläckig sumphöna noterats tillfälligt.

I sjöns omgivningar kan det löna sig att leta efter "skogsarter" som hackspettar, skogshöns och nötkråka. Häckfynd av tretåig hackspett har gjorts på kullen väster om sjön. Fem ugglearter har hörts i området.

Rariteter: Smådopping är noterad några gånger. Snatteränder, bergand och alfågel har rastat i sjön. Dessutom har bl a dvärgmås, svarttärna, vitryggig hackspett och gråspett synts.

Skådningstips: Islossningen är ganska sen och vid den tiden kan tidvis tillfartsvägen vara lite dålig. Parkering sker bäst vid den naturliga utsiktsplatsen på sydsidan. Därifrån får man gott medljus hela dagen. Tubkikare behövs, men stövlar är ej nödvändiga. I postlådan vid fikabordet finns en obsbok.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Från gamla riksväg 62 mellan Forshaga och Deje kör man över Klarälven vid Ö:a Dejebron. När älven passerats tar man norrut mot Mölnbacka. Efter ett par km återigen norrut mot M. Innan man kommer fram till M, tar man höger mot Åsens gård och följer denna väg ett par km tills man ser Karsjön på vänster sida. Kör förbi några gamla "ekskelett" och parkera vid fikaplatsen.

Övrigt: En dryg km innan ankomst till Karsjön passerar man Åsens gård där ett stopp ibland kan löna sig. Vaktel, kornknarr, flodsångare, gräshoppsångare, kärrsångare, blåhake och steglits hör till de arter som noterats där.

Den botaniskt intresserade kan säkert hitta lite smått och gott i de omgivande hyperitbergen.

Lokalbeskrivare: Erik Mangsbo