Brosjön


Lokalens namn: Brosjön
Kommun: Säffle

Beskrivning av lokalen: Den 250 hektar stora Brosjön har mestadels karaktären av en våtmark med vegetation som domineras av höga gräs- och starrarter samt kaveldun och gul svärdslilja. Bladvass förekommer i liten omfattning. Längs den västra sidan och på vissa platser centralt i våtmarken växer videbuskar. Vattenflödet går oftast mycket långsamt från söder till norr genom den oreglerade ån Slöan. Under våren i samband med snösmältningen och annars efter långvariga regn, stiger vattnet så att en sjö bildas.

Arter: Brosjön är sedan länge en välkänd och dokumenterat värdefull lokal för häckande och rastande våtmarksfåglar. Tidigare utförda inventeringar visar att över 200 fågelarter observerats varav cirka 40 arter häckar regelbundet inom våtmarksområdet. Sångsvan, skedand, trana och brun kärrhök hör till häckfåglarna. På strandängarna häckar tofvipor och gulärlor. Ett besök nattetid under sommaren erbjuder möten med vattenrall, småfläckig sumphöna och åtskilliga enkelbeckasiner. Den sistnämnda är verkligen en av områdets karakärsarter. Under vår och höst rastar flockar med svanar, gäss, änder och vadare. Tyvärr är våtmarksområdet lite svårt att överskåda och observationsavstånden ofta långa.

 

Rariteter: Fjällgås, svart stork och sandtärna är exempel på ovanliga fågelarter som observerats vid Brosjön. Under vårsträcket i mitten maj är chansen god att höra dubbelbeckasinens spel.
Ett intressant fenomen som upptäckts på senare år, är att sädgässen som vår och höst under flera veckor rastar vid Brosjön, tillhör resterna av en sydskandinavisk delpopulation av skogssädgäss. Omkring 300 fåglar återstår av denna unika delpopulation. Häckningsområdet ligger i Dalarna och Härjedalen. Övervintringen sker i Skottland.

Skådningstips: Tub rekommenderas pga långa avstånd

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Brosjön ligger väl synligt från järnvägsspår och E45 vid Värmlandsbro, 7 km nordost om Säffle. Parkeringsplatsen ligger vid infarten till ett industriområde i norra delen av Värmlandsbro. Därifrån utgår leder till två fågeltorn på södra respektive östra sidan av Brosjön.

Övrigt: Brosjön ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk för skydd av värdefulla naturområden.

Lokalbeskrivare: Dan MangsboMaderna vid Brosjön Foto: Dan Mangsbo


Suddig mobilbild från tåg i december 2019 vid extremt högvatten med östra tornet i vänstra kanten


Tågbild från öster


Gulärla vid Brosjön Foto: Dan Mangsbo