Arnötornet


Lokalens namn: Arnötornet, Färjstugan, Hovlanda strandängar
Kommun: Karlstad

Beskrivning av lokalen: Våtmarken vid Arnötornet även kallad Färjstugan, Arnöns våtmark eller Hovlanda strandängar är belägen söder om Arnöviken på näset mot Arnön. Ett nyrenoverat torn finns på plats med utsikt mot norr över Arnöfjorden och en Vänervik i sydost. Våtmarken mot norr har drabbats av igenväxning och avståndet till öppet vatten är numera mycket långt. Både norr och söder om tornet är biotopen strandängar.

Arter: Häckande arter är typiska för biotopen. I Arnöfjorden mot norr ses änder, doppingar, svanar, gäss och måsfåglar t ex dvärgmås. Vattenrall, småfläckig sumphöna, dvärgbeckasin, vaktel, kornknarr, trastsångare och skäggmes kan då och då höras. En fördel med tornet är att utsikten mot alla håll är förträfflig vilket gör att förbiflygande och sträckande fåglar bekvämt kan ses. Både stationära och förbiflygande rovfåglar noteras ofta. Stäpphök, röd glada, kungsörn och pilgrimsfalk finns bland observationerna. Jorduggla har då och då jagat över ängarna.

Rariteter: En adult rosenstare rastade vid Hovlanda 1993. Över Arnöfjorden sågs en vitvingad tärna 1995. En silkeshäger rastade 2001 och 2 dammsnäppor sågs samma år. En mindre sumphöna spelade 2020. I övrigt kan nämnas arter som rödspov, pungmes, skräntärna, svarttärna, smalnäbbad simsnäppa, ägretthäger och stripgås bland observationerna.

Skådningstips: Tubkikare är nödvändigt för att se fåglar i vattenspeglarna i norr och söder. Nattlyssning i området kan rekommenderas.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Parkeringsplats med upplysningstavla finns längs vägen i anslutning till tornet.

Övrigt: Nära tornet ringmärkte Göran Ekström fåglar i slutet av 1900-talet.

Lokalbeskrivare: Sven Larsson

 


Tornet är beläget vid markeringen Hovlanda strandängar.


Tornet med utsikt mot norr

Norra strandängarna


Södra strandängarna