Alsterdalen


Lokalens namn: Alsterdalen
Kommun: Karlstad

Lokalbeskrivare: Ann-Sofie Jonsson

Beskrivning av lokalen: Alsterdalen med Alsterån som är cirka 20 km lång och mynnar ut i Sätterholmsfjärden i Vänern. Där ån passerar E18 är den uppdämd för kraftverksändamål. Området bjuder på flertalet olika biotoper såsom strömmande vatten, lövskog, öppen mark, stränder och ett större vatten i form av Vänern. Söder om Alsters herrgård finns Alsters strandäng och ett fågeltorn där man har bra utsikt mot söder. Strandängen hålls ofta öppen av betande nötkreatur.

Arter: Häckande arter är de för biotoperna förväntade. Ett stort antal arter kan observeras då området erbjuder olika miljöer. Strömstare, forsärla, drillsnäppa och kungsfiskare kan ses vid det strömmande vattnet. I lövskogen och i ädellövträden runt själva herrgården kan man bl a observera olika hackspettar, trastar, sångare och stenknäck. Vid strandängarna kan man under rätt säsong exempelvis se varfågel, trana, ängspiplärka, gulärla, olika arter av gäss och vadare. I älven ses sim- och dykänder, framförallt under vårvintern när isen går upp vid älvmynningen. Det finns även stora chanser att se rovfåglar såsom havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse.

Rariteter som rapporterats: Busksångare (Alsterån, tornet 1988)Tajgasångare (Alsterån, tornet 2017) Härfågel (Alsterån, tornet 2004) Sommargylling (Alsterån, tornet 1992) Pungmes (Alsteråns mynning 2000) Stripgås (utloppet 2012) Småtärna (Alsterån, tornet 2000) Vittrut (Alsterån, tornet 1993) Lundsångare (Alsterån, tornet 1988)

Skådningstips: Följ leden från Herrgården ut till fågeltornet på strandängens södra del. En tur runt själva Herrgården rekommenderas också. Även Alstersnäset är väl värt ett besök. I skogen där kan man exempelvis observera olika hackspettar och mesar. Där finns också ett fågeltorn (Välsvikstornet) och en grillplats. Här kan man exempelvis se skäggmes och höra rördrom.

Hur Du tar Dig dit och var parkering finns: Alsters herrgård är en bra utgångspunkt och ligger strax öster om Karlstad, invid E18 vid avfart mot Alster. Följ den brunvita skyltningen märkt "Alsters herrgård". Parkering finns i anslutning till Herrgården. Alsters Herrgård, som också är Gustaf Frödings minnesgård, utgör för övrigt en av tre entréer till Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön till Alsterdalen.

Övrigt: I Bäverdalen ser man tydligt bäverns framfart och har du tur kan du få syn på en som simmar förbi.

 


Tornet en tidig majmorgon


Utsikt från tornet mot Alsteråns utlopp


Utsikt mot väster från tornet


Trappan ner från parkeringen till Alsterdalen


Alsterdalen under tidig vår


Alsterån


Ofta ses kungsfiskare längs ån. OBS! Inget närgånget fotande är acceptabelt. Stå på promenadstigen som här.


Mindre hackspett kan ibland ses.