SOF söker inventerare 

Flera svenska fågelarter i jordbrukslandskapets har minskat starkt under de senaste decennierna. Intensifieringen av jordbruket anses allmänt vara en viktig orsak till att vanliga och folkkära arter som exempelvis sånglärka, tofsvipa och stare minskat kraftigt och till och med är på väg att försvinna från flera områden. 

I det här projektet avser Sveriges Ornitologiska Förning (SOF) och Hushållningssällskapet (HS) att utveckla ett rikstäckande samarbete mellan lantbrukare och fågelskådare som syftar till att vända den negativa trenden för fågelarter knutna till odlingslandskapet. Att säkra livskraftiga fågelbestånd och andra naturvärden är intressen som många lantbrukare och fågelskådare delar. Brukarnas syn på hur olika driftsformer och fågelskydd kan kombineras för att bättre dra nytta av naturen påverkas emellertid av deras kunskap om fåglar men även de ekonomiska förutsättningarna på gården. Samtidigt är många fågelskådare inte insatta i hur ett aktivt lantbruk måste bedrivas får att vara lönsamt. Genom att brukare får sina gårdar inventerade på häckande fåglar i samarbete med lokala fågelskådare skapas förutsättningar för att öka varandras kunskap och intresse för ett uthålligt lantbruk. Med förtroende till varandra läggs också förutsättningar för frivilliga naturvårdsinsatser som bidrar till att de nationella miljömålen kan uppnås. 

Projektet har en förebild från Storbritannien där 2 500 gårdar blivit inventerade på fåglar sedan 1999 och där en majoritet av lantbrukarna har vidtagit naturvårdsåtgärder i brukandet som gynnat många fågelarter (RSPB Farmer & Volunteer Aliance, RSPB 2005). SOF och Hushållningssällskapet genomförde 2006 en pilotstudie där vi lät inventera 11 gårdar i Mälardalen. Resultatet var mycket lyckat och vi bedömer därför förutsättningarna för ett utvidgat och storskalig projekt som mycket goda. Vi tror att insatserna och uppmärksamheten som projektet väntas få kan vara av stor vikt för att förbättra förutsättningarna för fåglarna i jordbrukslandskapet.

SOF kommer med start i vår att fortsätta med det under förra året påbörjade projektet - Fågelskådare och lantbrukare i samarbete för ökad biologisk mångfald. Vi räknar med att beviljas medel från bl.a. Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

SOF söker därför nu intresserade fågelskådare med kunskaper om jordbrukslandskapets fågelfauna för att kunna utföra inventeringar på 80 gårdar runt om i Sverige. Även något mindre erfarna fågelskådare kan komma i fråga. Viktigast för att kunna delta i projektet är ett stort intresse för fåglar och kontakten med lantbrukaren. Ekonomisk ersättning för gjorda insatser kommer att utgå.

I inventeringsarbetet ingår tre besök på gården under perioden maj till juni för att få en acceptabel bild av de häckande fåglarna i det aktuella området. Inventeringsmetoden som tillämpas är en förenklad revirkartering som utvecklats av British Trust for Ornithology (BTO). I arbetet ingår även att ta personlig kontakt med lantbrukaren för att diskutera och lära känna förutsättningarna på den aktuella gården. SOF och Hushållningssällskapet som tillsammans är ansvariga för projektet kommer dock ha förhandskontakter med lantbrukarna. Efteråt kommer SOF i samarbete med Hushållningssällskapet erbjuda rådgivning och lämna förslag på vad man kan göra på gården för att gynna fåglarna. Senare år planerar vi att återinventera gården för att se om åtgärderna lett fram till förbättringar för fågelfaunan.

För ytterligare information och anmälan kontakta Sönke Eggers, SOF på tel. 070-73 39 188 och 018-67 26 30 eller sonke.eggers@nvb.slu.se