Euro Birdwatch -98

linjehotwax.gif (853 bytes)

Artlista Euro -98   |  Lokallistor  |

linjehotwax.gif (853 bytes)

Resultatet av Euro -98 kan Ni se i artlistorna på andra sidor (se knapparna längst ner) och även i nedanstående text. Om man dock vill peka på några enskilda observationer, kan man redan här säga att sträckrörelsena, speciellt på Värmlandsnäs, var riktigt hyfsade, bl a med hela 357 nötskrikor. Där sågs också en ung pilgrimsfalk. Sex exemplar av tretåig hackspett på fyra lokaler är också värt att notera. Att också havsörn uppträdde med sex individer (på 3 platser) visar att den inte är helt ovanlig vintergäst (?) i Värmland. I Sunne fanns 30 spetsbergsgäss och 19 vitkindade gäss. Björken och Backatjärn håller alltså ställningarna som mycket goda rastlokaler. Gäss fanns det också i stora mängder i Ölmeviken. Drygt 1 000 grågäss och 719 kanadagäss är imponerande. 576 tranor på samma lokal är även det många för värmländska förhållanden. Skäggmesar rörde sig på många platser, bl a 80 ex vid Hammarö fågelstation. Att det skulle finnas tre vitryggiga hackspettar i Dejetrakten var väl inte helt oväntat, men är ändå mycket roligt. Sena observationer fick vi även en del, men speciellt nattskärran på Segerstad var intressant.
linjehotwax.gif (853 bytes)
Under lördagen den 3 oktober genomfördes den numera traditionella hösträkningen av fåglar i Sverige. Svenska skådare är dock inte ensamma om att gå man ur huse denna helg. Vartannat år gör fågelentusiaster gemensam sak i hela världen. Då brukar den gigantiska manifestationen följdaktligen kallas World Bird-Watch. Evenemanget går av stapeln udda år, nästa gång 1999. Åren däremellan görs en europeisk mönstring, som brukar benämnas Euro Bird-Watch. Lördagens "Euro -98" arrangerades som vanligt av de europeiska Bird-Life-organisationerna (där Sveriges Ornitologiska Förening ingår).

     I Värmland har vi alltid funnit det värdefullt att genomföra denna endagsinventering så grundligt som möjligt. Det är värdefullt att en gång per år se hur fågelsträckrörelserna ser ut samtidigt på olika lokaler. Dessutom håller vi det värmländska samarbetet på fågelskådarfronten igång. De i landskapet ingående organisationerna var (som vanligt) Karlstads Ornitologiska Förening, Wermlands och Sunnes dito samt fågelgruppen inom Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn.

toftatusk.jpg (48257 bytes)

Tofta, Ölmeviken, en av de besökta lokalerna under Euro Bird-Watch -98. Foto: Sven Larsson
     Om man ser tillbaka på de föregående årens evenemang, brukar vädergudarna knappast le åt de ivriga fågelskådarna denna räknardag. Regn, dimma och trilskande vindar har varit regel snarare än undantag, när man dragit gardinerna åt sidan denna lördagsmorgon i månadsskiftet september - oktober. Vad kände då den nyvakne värmlandsskådaren när han/hon stack ut näsan genom ytterdörren i år ? Inget regn, fint ! Inte speciellt kallt, vilket i och för sig är trevligt, men fågelflyttningen tar bättre fart om kung Bore nedkallat lite nattfrost över landskapet. Vinden var nordlig till nordostlig, vilket inte är den bästa riktningen, men acceptabel. Vinden var svag och det brukar inte innebära någon nackdel för sträckande fåglar. Totalt sett var väderförhållandena hyggliga, men inte mer.
     De värmländska observatörerna räknade på ett tjugotal lokaler in 35 700 fågelindivider av 117 olika arter. Talrikast var flockarna av bo- och bergfink med ca 18 500 ex. Inte mindre än 16 500 av dessa sträckte ut vid Värmlandsnäs. Näst vanligast var grönsiska med drygt 5 000 ex. Runt om i landskapet hittades också drygt 1 400 kanadagäss och närmare 1 200 grågäss. Andra arter som uppträdde i stora numerärer var ängspiplärka (ca 2 500 ex), trana (895 ex), tofsvipa (720 ex), stare (ca 700 ex), björktrast (540 ex), nötskrika (380 ex), gräsand (drygt 300 ex), rödvingetrast (ca 300 ex), storskrake (ca 300 ex) och skäggmes (132 ex).

blahoktusk.jpg (44732 bytes)

Blå kärrhök (Circus cyaneus) observerades på flera lokaler. Foto: Sven Larsson

     Om vi går landskapet runt och plockar russinen ur den stora Euro Bird-Watch-kakan, ser vi de hackspettrika markerna i Deje var på bästa humör i lördags. De lokala ornitologerna bjöds på gröngöling, större och mindre hackspett samt inte mindre än tre exemplar av den sällsynta vitryggiga hackspetten. I Sunne kunde skådarna bl a vid sin välbesökta fågelsjö Björken observera 30 st spetsbergsgäss, 19 vitkindade gäss, en skedand och en stenfalk. Att kallare tider är i antågande visades i Storfors, där vintergästen varfågel anträffades i två exemplar. Dessutom sågs två fjällvråkar, en strömstare och en stenknäck.

     Kilsvikens vassruggar och vattenspeglar hyste tre stjärtänder, fyra skedänder en salskrakehona,  en vattenrall och en rörsångare. På de betade strandängarna rörde sig en sen storspov och tio dubbeltrastar. Svävande över lokalen fanns två havsörnar och en brun kärrhök. Vid sträcklokalen Dyrön observerades fyra svärtor, 300 storskrakar, en kattuggla, två tretåiga hackspettar och tio mindre korsnäbbar. Vid en annan sträcklokal, Baggerud, rörde sig bl a 50 storskarvar och två havsörnar. I inre Varnumsviken, Kristinehamns nyrestaurerade fågellokal, fanns 16 brunänder, tre fjällvråkar och tolv steglitser.

     I Ölmevikens omgivningar fanns som vanligt stora mängder gäss. Merparten av landskapets inräknade grågäss (över 1 000 ex) och kanadagäss (719 ex) kunde ses här. Dessutom fanns stora flockar av starar (500 ex), gräsänder (300 ex) och tofsvipor (550 ex). Imponerande är också förekomsten av tranor. Hela 576 stycken rastade runt viken under lördagen.Bland övriga arter kan nämnas två blå kärrhökar, en tornfalk och 15 stjärtänder.

beardedtittusk.jpg (29705 bytes)

Skäggmes (Panurus biarmicus) fanns i år i goda antal under Euro -98. Målningen är utförd av Michael O´Clery.

     Arnön hade observatörer både på Koberget och vid Arnöfjorden. På den förstnämnda platsen sågs en storlom, tre sädesärlor och 39 storskarvar. I Arnöfjorden låg hela 57 skäggdoppingar och över densamma kretsade två sparvhökar och 13 ormvråkar. 500 bo- och bergfinkar födosökte i linåkrarna runt vänerviken. Längre västerut, vid Hammarö fågelstation "pingade" 80 skäggmesar i vassen. Här sträckte också tre ladusvalor, 265 björktrastar och 35 dubbeltrastar. I strandskogen ropade en tretåig hackspett. Ringmärkarna på fågelstationen kunde bokföra två gransångare i sina liggare.

     Det restaurerade våtmarksområdet vid Mariebergsskogen i Karlstad innehöll två bläsänder, 120 krickor, två brushanar och hela 80 fiskmåsar. På den närliggande gamla flygplatsen sågs 30 sånglärkor, 120 ängspiplärkor, en stenskvätta, en varfågel, en stenknäck, en lappsparv, två blå kärrhökar och en fjällvråk. På Stockfallet i Karlstad upptäcktes en mindre hackspett och en nötkråka. Strax intill, på Kronoparken, fanns ännu en tretåig hackspett och sidensvans.

bjorktrasttusk.jpg (30354 bytes)

Björktrast (Turdus pilaris), en av de oftast observerade arterna under Euro Bird-Watch -98. Foto: Sven Larsson

     Vid Segerstad iakttogs en nattskärra liggande på vägen. Denna mycket sena observation var en av två i hela Sverige. På ängarna studsade en flock vinterhämplingar fram. Längst nere på Värmlandsnäs var sträcket gott. Merparten av dagens bo-/bergfinksflockar (16 500 ex), grönsiskor (4 000 ex) och ängspiplärkor (2 000) fanns här . I luften fanns också två havsörnar, en pilgrimsfalk, en tretåig hackspett, en trädlärka, en forsärla och 357 (!) nötskrikor.

     Sammanfattningsvis vill vävmästarna och Värmlandssvararen tacka alla skådare som ställde upp på arrangemanget och bidrog till det lyckade resultatet. Dock måste sägas att de (Ni ?) inte var svåra att övertala. Det är de aldrig !

linjehotwax.gif (853 bytes)

Artlista Euro -98   |  Lokallistor  |